Работно време

От октомври до март: 7:30 до 17:30

От април до септември: 07:30 до 19:00

Работа с клиенти: 08:00 до 17:00

Създадена е организация за приемане при необходимост на отпадък в събота и неделя, през светлата част на деня, с предварителна договорка.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ОТПАДЪК:
Да се представи копие от заверен от съответния РИОСВ работен лист за кода на отпадъка, копие от становище на РИОСВ по доклад за охарактеризиране на отпадъка и копие от регистрационния документ на превозвача, в който да  фигурира кода на отпадъка за дейност Т – транспортиране.

За битови отпадъци от група 20 и строителни отпадъци от група 17, първите два документа не са задължителни

 

Декларация на товародателя

Как да ни намерите

findUS

Ивестиционни намерения

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 Уведомяваме Ви, че “КОСТИНБРОД ЕКО»АД – оператор на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ /Регионално депо Костинброд/, планира следното инвестиционно предложение:

„ПРОМЯНА В ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ЕКСПЛОАТАЦИОННО РАЗШИРЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО КОСТИНБРОД ЗА ФАЗА 2 ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА МУ”, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ЗА КОЕТО Е ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ № СО - 73 - ПР/2020 Г. НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - СОФИЯ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ДОБАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ОСВЕН ВКЛЮЧЕНИТЕ ТАКИВА ПЛОЩАДКИ В ГЕН ПЛАНА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ПО ИЗДАДЕНОТО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО (КР) НА ПЛОЩАДКАТА НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ КОСТИНБРОД, БОЖУРИЩЕ, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН, СВОГЕ И СЛИВНИЦА”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОГЬОВЦИ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 За инвестиционно предложение „Експлоатационно разширение на регионално депо Костинброд за фаза 2 от експлоатацията му”, община Костинброд, Софийска област е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и е постановено Решение № СО - 73 - ПР/2020 г. на директора на РИОСВ - София, с което е преценено да не се извършва ОВОС.

Разглежданите промени към него са две: Промяна 1 се изразява в увеличаване на денонощният капацитет на прием на отпадъци от 250 т/24 часа на 360 т/24 часа. Не се предвижда приемане на нови кодове отпадъци на територията на депото, както и промяна на общия капацитет на клетките за депониране и общото количество отпадъци, което ще се депонира във всяка една клетка по отделно.

Промяна 2 е за добавяне на нова площадка за предварително съхранение на приети неопасни отпадъци, освен включените такива в генералния план на инсталацията по издаденото КР.

На площадката ще се осъществява дейност съхраняване на приети неопасни отпадъци, предназначени за предаване за последващо обезвреждане на същата площадка на Регионално депо Костинброд. Предвиден е максимален срок за съхранение да е два месеца през летния период на годината и три месеца през зимния период на календарната година. Предвиденият капацитет на площадката е около 20 000 м3 или около 30000 тона.. 

Промените ще се осъществят на 10 дка от площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд /РДНО Костинброд/, която е разположена в землището село Богьовци, община Костинброд, с обща площ от 185 дка. Няма промяна в местоположението и границите на площадката на РДНО Костинброд, в  резултат от планираното изменение и разширение, предмет на настоящето инвестиционно предложение.   

Не се предвижда никаква промяна за необходимата пътна инфраструктура за достъп и външните мрежи за доставка на електроенергия и вода, в резултат от предвиденото изменение на инвестиционното предложение. 

Ще се построи в съседство на площадката нов изолиран с НДПЕ мемебрана ретензионен басейн РБ3 с обем 3000 куб.м, в който ще се заустват отпадъчните води от нея. До построяването му отпадъчните води от площадката ще се заустват в събирателната шахта на клетк 6.7, която е свързана с изградената на депото система за събиране и третиране на отпадните производствени води. 

ИП се състои от следните предвидени дейности: 

Дейност 1: УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕНОНОЩНИЯТ КАПАЦИТЕТ НА ПРИЕМ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 250 Т/24 ЧАСА НА 360 Т/24 ЧАСА. Промяната се налага поради двойно увеличеното количество за прием на отпадъци в клетките на РДНО Костинброд, след спирането на прием на определени кодове отпадъци в столичното депо Враждебна от края на 2020 година. Този увеличен прием на допълнителни количества отпадъци е е по указание и направление от РИОСВ София, посочвайки РДНО Костинброд за  основно депо в Софийския регион, което приема строителни, едрогабаритни и производствени отпадъци. Налага се нарастване на денонощния прием в клетките за депониране от 250 т/24 часа на 360  тона/24 часа. 

Не се предвиждат строителни дейности, за да се реализира това изменение. Не се предвижда изменение в общия капацитет на клетките за депониране и общото количество отпадъци, което ще се депонира във всяка една клетка поотделно.Този допълнителен прием е в съществуващите клетки на РДНО Костинброд, без да промени тяхната площ, дейности и обеми. 

Дейност 2: «ДОБАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ОСВЕН ВКЛЮЧЕНИТЕ ТАКИВА ПЛОЩАДКИ В ГЕН ПЛАНА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ПО ИЗДАДЕНОТО КР-399-Н1/2016Г“ 

Предложението е за обособяване и добавяне на допълнителна площадка за предварително съхранение  на приети на площадката неопасни отпадъци, освен обособените и посочени в генплана на инсталацията други площадки за предварително съхранение на отпадъци, описани в издаденото комплексно разрешително за дейността на дружеството КР-399-Н1/2016година.

Обособяването на предвидената допълнителна площадка се налага по няколко задължителни причини:

- за осигуряване на предписанието на Районната служба за пожарна и аварийна безопасност Костинброд за неизвършване на дейности по депониране в технологичната зона в извънработно време, което налага наличието на площадка за междинно съхранение, преди обработката на отпадъка след събота и неделя и празнични дни. 

- за изпълнение на изискването на обслужваните регионални общини да могат да доставят битов отпадък и през съботата и неделята, което изисква също наличието на площ за съхранение на приет отпадък в събота и неделя, за да не се блокират системите за събиране на отпадъци на обслужваните регионални общини. 

- предвид сериозните климатични промени и увеличението на насипните отпадъчни тела във височина, същаствува необходимост от наличието на площ за съхранение на приет отпадък в случаите на преходни режими на работа/внезапни спирания за допълнително укрепване, ремонтни работи ,забавен пуск и др/ на технологичната зона на Регионално депо Костинброд.

- предвид увеличението на насипните отпадъчни тела във височина, осигуряването на площадка за разтоварване на големи транспортни сметосъбирачни средства, за които е рисково разтоварването им във височина.

- като мярка по изготвения авариен план за дейността на инсталацията РДНО Костинброд, за осигуряване на временно съхранение на приети на площадката отпадъци, в случаите на аварийни ситуации, необходимост от тестване при прием или задържане на приет отпадък до организиране на връщането му, в случай на открити несъответствия.

Наличието на такава площадка се обосновава и от планираното наличие на инсталации за третиране на площадката на Регионално депо Костинброд с цел подготовка за рециклиране на отпадъци на площадката и необходимостта от наличието на достатъчно складово пространство за отпадъците, образувани след третирането и  подлежащи на обезвреждане.   

Отпадъците ще се съхраняват насипно. В даден момент ще се съхраняват отпадъци само за обезвреждане на площадката на инсталацията Регионално депо Костинброд. В случай на неголямо количество за съхранение е възможно разделяне на площадката за съхранение със земни маси и след ясно обозначаване с табела да се съхраняват в двете й отделни половини приети отпадъци за две различни цели на площадката на Регионално депо Костинброд.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, София, София, 1618, Цар Борис III № 136, 10 ет., п.к. 332, ел.поща:riosv@riew-sofia.org , факс: 029559362 и адреса на инвеститора: област София (столица), община Столична, гр. София ,1839 ул. „Челопешко шосе"№36, тел: 024896757, мобилен: 0885562635, е-мейл: t.valcheva@epm-bg.com, лице за контакти: инж. Теодора Вълчева.

Видове отпадъци

Видове отпадъци, които приемаме на съхранение при нас

 • 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения;
 • 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04);
 • 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища;
 • 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина;
 • 10 09 03 - Шлака от пещи;
 • 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07;
 • 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09;
 • 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11;
 • 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13;
 • 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07;
 • 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09;
 • 1010 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11;
 • 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13;
 • 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване;
 • 10 12 03 - Прахови частици и прах;
 • 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове;
 • 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми;
 • 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване);
 • 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09;
 • 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11;
 • 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване;
 • 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване;
 • 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар;
 • 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13);
 • 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
 • 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09;
 • 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10;
 • 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12;
 • 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон;
 • 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09;
 • 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13;
 • 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси;
 • 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14;
 • 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16;
 • 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02;
 • 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11;
 • 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде;
 • 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15;
 • 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03;
 • 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05;
 • 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03;
 • 17 02 01 - Дървесен материал;
 • 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01;
 • 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07;
 • 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
 • 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
 • 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, образувани при строителството на депото, съгласно Условие 11.1.1.;
 • 17 01 01 - Бетон;
 • 17 01 02 - Тухли;
 • 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
 • 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05;
 • 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;
 • 20 02 02 - почва и камъни;
 • 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси);
 • 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции;
 • 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11;
 • 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13;
 • 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци;
 • 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05;
 • 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04;
 • 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06;
 • 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци;
 • 19 05 03 - Нестандартен компост;
 • 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита;
 • 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители;
 • 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места;
 • 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11;
 • 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13;
 • 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки;
 • 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода;
 • 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране;
 • 19 09 04 - Отработен активен въглен;
 • 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли;
 • 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници;
 • 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 • 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03;
 • 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05;
 • 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06;
 • 19 12 08 - Текстилни материали;
 • 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни);
 • 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11;
 • 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене;
 • 20 01 10 - Облекла;
 • 20 01 11 - Текстилни материали;
 • 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини;
 • 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27;
 • 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37;
 • 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини;
 • 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде;
 • 20 02 01 - Биоразградими отпадъци;
 • 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци;
 • 20 03 01 - Смесени битови отпадъци;
 • 20 03 02 - Отпадъци от пазари;
 • 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици;
 • 20 03 04 - Утайки от септични ями;
 • 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи;
 • 20 03 07 - Обемни отпадъци;
 • 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде;
 • 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест;
 • 17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азбест;
 • 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест.

Връзка с нас